انبار دارى  توتيا

    انباردارى توتيا براى دو مخزن اصلى انبار كل و قفسه ها تعريف شده است. كليه عمليات براى اين دو مخزن قابل انجام ميباشد و اين امر بدين معناست كه استفاده از هر دو مخزن اجبارى نبوده ، داروخانه هاي كوچكتر ميتوانند تمامي موجودى و عمليات خود را در قالب قفسه ها تعريف نمايند.
    عمليات انبار بطور كلى بصورت زير تقسيم بندى شده اند:

            
ورود به انبار
    خريد
    دريافت امانى
    پس گرفتن امانى
    انتقال از قفسه به انبار

خروج از انبار
    فروش عمده
    دادن امانى
    پس دادن امنى
    انتقال از انبار به قفسه

ورود به قفسه
    خريد
    دريافت امانى
    پس گرفتن امانى

خروج از قفسه
    فروش عمده
    دادن امانى
    پس دادن امنى
    فروش جزئى (نسخه پيچى و فروش به مشتريان)

    بدين صورت برنامه انبار توتيا كليه عمليات ورود و خروج را مديريت مينمايد.
    تمامى موارد فوق - بغير از فروش جزئي - بوسيله فرم هاي موجود در انبار انجام ميگردد.
    در اين قيمت براى آشنايى شما با متد انباردارى برنامه ، بخش خريد از فرم ورود به انبار برنامه تشريح ميشود.

    با بازكردن اين فرم تاريخ روز و شماره قبض بطور خودكار در كادرهاي مربوطه قرار ميگيرند و نام طرف حساب و شماره فاكتور توسط اپراتور وارد ميشود. در قسمت ورود ريز فاكتور ابتدا نام دارو و لوازم بهداشتي -با همان پنج روشي كه در قسمت نسخه توضيح داده شد- انتخاب ميشود. پس از آن با وارد كرد قيمت خريد ، قيمت فروش و ميزان سود نمايش داده ميشود. قيمت فروش لوازم بهداشتي و دارو از همين جا قابل تغيير است همچنين با تغيير ميزان سود ميتوان قيمت دارو را تغيير داد.
    در صورت نياز تاريخ انقضاى داروي خريداري شده را وارد سيستم مينماييم. لازم به ذكر است وارد كردن تاريخ انقضا در مورد تمامي داروها اختياري بوده و در برخى داروخانه ها از اين امكان براي داروهاى گران قيمت و يا كاملا تخصصى -با فروش محدود- استفاده ميشود. هنگام پذيرش نسخه ها برنامه بطور پيش فرض فروش دارو را از نزديكترين تاريخ انقضا در نظر ميگيرد و در صورت فروش از تاريخ انقضا دور تر ، كاربر امكان انتخاب از ميان دارو هاي مجود را داراست. در صورت نزديك شدن تاريخ انقضاى دارو ها و يا كمتر شدن موجودى از سقف سفارش ، هنگام باز شدن برنامه اصلي توتيا ، برنامه پيغامي بر همين مبنا به كاربر نشان خواهد داد.
    پس از اين مرحله تعداد خريد دارو - بر حسب عدد ، جعبه و يا كارتن - مشخص ميشود. در صورتى كه هنگام ورود دارو به انبار ، تعدادي از آن مستقيما در قفسه قرار داده شود ، با وارد كردن اين تعداد سند انتقال بعدى نيز حين ثبت سند اصلي بطور خودكار ثبت ميشود.

    گزارش هاى انبار

    گزارش هاي متنوع انبار توتيا شامل گزارش موجودى - موجودى انبار ، قفسه ها ، كل داروخانه بصورت مقدار و يا بها بطور كلى و يا به تفكيك دارو و لوازم بهداشتى- گزارش گردش كالا - در قفسه ، انبار يا  كل داروخانه - و ... ميباشد
     همچنين
گزارش گردش با يك طرف حساب خاص ميتواند جهت كنترل امانى ها بصورت تراز ريالي و يا جنسي با هر يك از طرف هاي حساب و يا دريافت گزارش تحويل دارو به بخش هاى مختلف در بيمارستان ها و درمانگاه ها مورد استفاده قرار گيرد.