گزارش هاى مالي توتيا

 

بدون شك دسترسي به آمارهاي كمي بهترين وسيله براي مديريت صحيح يك واحد تجاري است. برنامه توتيا با آماده سازي گزارش هاي متنوع مالي ، در اختيار مديران محترم داروخانه ها ميباشد.

گزارش مالي ديگر توتيا در حقيقت چند گزارش مختلف است كه دريافت آنها در يك فرو گنجانده شده است. در اين فرم بيمه هاي مختلف و نسخه هاي آزاد و لوازم بهداشتى بصورت انفرادي و يا گروهي قابل انتخاب هستند. همچنين دامنه گزارش و نحوه زمان بندي آن (روزانه ، هفتگي و ماهانه) و ترتيب گزارش (بر حسب تاريخ و سرجعه تمام موارد انتخاب شده و يا بر حسب سازمان هاي انتخاب شده به تفكيك) همگي قابل انتخاب هستند. ميتوان ادعا نمود تمام گزارشات حسابداري مربوط به داروخانه (بصورت چاپي و يا فقط مشاهده)از طريق اين فرم  به سادگي قابل دريافت ميباشند.

 

سيستم چك توتيا

سيستم چك برنامه توتيا با نگهداري اطلاعات مربوط به حساب جاري شما شامل موجودي ، گردش و چك هاي صادره براي آينده ميتواند بعنوان يك ابزار مفيد در مديريت حساب هاي جاري شما را ياري نمايد.
امكانات اين بخش شامل تهيه صورتحساب - جهت مقايسه با صورتحساب بانك و كشف مقايرت ها - ، اعلام اخطار نزديك شدن سررسيد چكهايي كه براي وصول آنها موجودي كافي وجود ندارد ، چاپ بر روي چك ها - جهت از بين بردن امكان جعل و تغيير چك هاي صادره - ميباشد.