تعدادى از داروخانه هاى مادر در شهر ها و تعداد ترمينال هاي در حال كار